Några tankar om arbetsmiljö

Har det blivit så att vi offrat vår psykosociala arbetsmiljö i utbyte mot den fysiska?

Vi har på många sätt kommit långt i arbetet med att förbättra den fysiska arbetsmiljön. I vår bransch handlar det ofta om att förebygga olycksfall och belastningsskador genom att använda tekniska eller ergonomiska hjälpmedel samt genom att undvika ensamarbete.

Det kan vara enkelt att tro att de tekniska hjälpmedlen vi använder för en säkrare fysisk arbetsmiljö gör att vi även blir mer effektiva. I vissa fall kan det vara på det sättet men jag anser att vi inte ska ha en övertro på den effektivitetshöjning som tekniska hjälpmedel inom VA-branschen skulle kunna medföra rent teoretiskt.

Många av de tekniska hjälpmedel som finns för att förbättra den fysiska arbetsmiljön kräver kontinuerlig tillsyn och underhåll vilket kräver personalresurser. Att ensamarbete för många arbetsmoment inte längre är tillåtet kräver även detta fler personalresurser.

Ovanstående är i sig inte något negativt, snarare tvärtom. Ökade krav på säkerhet och en god fysisk arbetsmiljö har i många fall även bidragit till en högre kvalitet. Detta möjliggörs genom att fler medarbetare får kunskap om olika arbetssätt och rutiner, varvid dessa utvecklas i högre grad än vad som är fallet vid ensamarbete. Ensam är inte alltid stark.

Fler personer utför således idag, samma arbetsmoment, som förr utfördes av en person. Vad jag har observerat, är att VA-organisationerna har blivit mer och mer slimmade. Har detta skett till följd av en övertro på teknisk utveckling?

Förvisso har tekniken underlättat, eller till och med fasat ut, flera arbetsmoment. Samtidigt har ökade krav på säkerhet, fysisk arbetsmiljö och kvalitet inneburit ett större behov av personalresurser.

Ibland funderar jag över vad detta kan tänkas få för konsekvenser? Jag tycker mig se en väsentligt ökad arbetsbelastning hos medarbetare i branschen, och det inom de flesta yrkeskategorier. Jag känner personligen en oro över denna utveckling där en ständigt ökande arbetsbelastning och stress riskerar att påverka medarbetarnas psykiska hälsa negativt.

Jag undrar om det jag ser är resultatet av att ledare och förtroendevalda inte riktigt förstått, att nya krav på en fysiskt säkrare arbetsmiljö och en högre kvalitet, måste åtföljas av tillräckliga personalresurser för att inte den psykiska arbetsmiljön ska bli lidande?

Kommentarsfunktionen är avstängd.