Några tankar om förnyelseplanering

VA-planeringen är ett kommunalt ansvar där det som VA-huvudmannen har rådighet över utgör delar av hela VA-planeringen. En god kommunal VA-planering kräver således ett förvaltningsövergripande samarbete samt politiskt vilja, mandat och styrning.

Till hjälp har Havs- och vattenmyndigheten tagit fram en vägledning för kommunal VA-planering. Jag kan varmt rekommendera denna vägledning som på ett tydligt sätt reder ut olika begrepp och styrdokument samt på ett processorienterat sätt beskriver hur ni går till väga med planeringen.

Att starta upp ett VA-planeringsarbete enligt myndighetens vägledning kräver en hel del av kommunens organisation och kommer sannolikt att ta lite tid att på allvar komma igång med. Betyder det att VA-organisationerna ska sitta och vänta till dess att kommunen drar igång arbetet?

Nej, här har VA-organisationerna ett ansvar att agera. Dels behöver VA-huvudmannen lobba för att få igång VA-planeringen, dels har VA-huvudmannen ett ansvar att påbörja arbetet med förnyelseplanen.

När det gäller förnyelseplaneringen finns ingen anledning att vänta tills dess att kommunens berörda förvaltningar gemensamt drar igång arbetet med den kommunala VA-planeringen. VA-huvudmannen har ett ansvar mot VA-kollektivet att förvalta kollektivets medel på bästa tänkbara sätt. Att ha en långsiktig plan för drift, underhåll och förnyelse borgar för en god förvaltning av kollektivets medel och en högre leveranssäkerhet.

Se arbetet med förnyelseplanen som en möjlighet att öva på det arbetssätt som Havs- och vattenmyndigheten rekommenderar i sin vägledning. På så sätt kan VA-organisationen stötta kommunen och hjälpa till att driva arbetet med hela den kommunala VA-planeringen.

Hur gör vi?

Första steget är att beskriva nuläget.

 • Hur ser VA-anläggningen ut?
 • Vilka resurser har vi?
 • Ekonomiska förutsättningar?
 • Kända brister?

Nästa steg är att kartlägga behovet.

 • Utifrån kända brister
 • Utifrån lagkrav
 • Med hänsyn till miljö
 • Utifrån hälsoaspekter

Därefter kan vi utforma en strategi som ger svar på:

 • Vad som ska prioriteras
 • Geografisk avgränsning
 • Resurs- och kompetensbehov
 • Tidshorisont
 • Vad som ska mätas och dokumenteras

Till slut återstår den detaljerade förnyelseplanen som beskriver vilka objekt som ska åtgärdas och inom vilken tidsperiod. Planen bör även beskriva hur uppföljning ska ske. Förnyelseplanen ligger sedan till grund för budgetarbetet och revideras årligen i takt med att ny input erhålls och prioriteringar ses över.

Fundera även över hur förnyelseplanen ska kommuniceras och till vem?

Planera arbetet med förnyelseplanen utifrån en rimlig ambitionsnivå med hänsyn till tid, resurser och ekonomi. Planen kommer successivt att förbättras i takt med årlig revidering, så lägg inte ribban för högt från början.

Lycka till!

Kommentarsfunktionen är avstängd.