Archive | Okategoriserade

Några tankar om VA-taxa, del 3

I lagen är det tydligt att den som upplåter och ansvarar för allmän plats också har en skyldighet att betala en avgift för de vattentjänster som VA-huvudmannen tillhandahåller, dvs. exempelvis avledning och rening av dagvatten från allmän plats. Men hur stor ska avgiften vara för att uppfylla kraven på skälig och rättvis fördelning? (mer…)

Fortsätt att läsa

Några tankar om VA-taxa, del 2

Anläggningsavgiften Intäkter från anläggningsavgiften ska normalt balansera mot VA-huvudmannens kostnader för nyinvesteringar. Det finns dock ett undantag. VA-huvudmannen har laglig rätt att ta ut högre avgifter och fondera medel för framtida nyinvesteringar. (mer…)

Fortsätt att läsa

Några tankar om kvalitet

Jag tror att vi är många VA-konsulter och projektörer som ibland känner att vi har svårighet att leverera resultat av hög kvalitet inom utsatt tid. Några kan säkert känna igen sig i den där känslan att, – Hade jag bara haft lite mer tid så skulle resultatet blivit mycket bättre… (mer…)

Fortsätt att läsa

Några tankar om dagvatten

De problem som kan relateras till dagvattenhantering är av olika karaktär och kräver delvis olika angreppssätt. Det finns dock stora möjligheter att förebygga eventuella problem och skapa mervärden genom att dagvattenfrågan ges utrymme i den kommunala samhällsplaneringen.  (mer…)

Fortsätt att läsa